DN-Lemvig fik ændret kommunens retningslinjer for husstandsmøller ved at anke 8 tilladelser. Resultatet var at 6 tilladelser blev annulleret.

Området ud mod Nissum Bredning er friholdt for støre vindmøller. Vi argumenterede for at området også skulle friholdes for husstandsmøller. Vi ankede 8 tilladelser med stort set samme begrundelse, nemlig at vi her havde et landskab hvor der endnu var "ro" fordi der kun var store langsomme møller i pæn afstand fra kystlandskabet ud mod bredningen. Natur- og Miljøklagenævnet kom på besigtigelse og tog vores argumentation til sig i de 6 tilfælde. Efterfølgende udarbejdede kommunen et kort over kommunens mølleplaceringsmuligheder. Du kan se kortet her. Den lille røde cirkel rummer de to møller der fik lov til at blive rejst.

Byn. En lille fladvandet sø i den sydlige del af kommunen. 

Ved Nees er der en speciel lille sø gennemstrømmet af Grønsmølle Bæk. I denne sø har der indtil for nylig været sjældne planter som er afhængige af næringsfattigt vand. En af arterne er så sjælden at den måske kun findes netop her, altså hvis den stadig findes. Byn er belastet med kvælstoftilførsel og okker. Kommunen vil gerne gøre en ekstra indsats men har ikke råd til alene at løfte opgaven. Vi forsøger at få vores forening til at støtte ansøgninger til diverse fonde.

I kampen for at sikre vandkvaliteten måtte DN-Lemvig anke en tilladelse til vandindvinding nær Byn. Vi mener at der ved vandindvinding er risiko for øget okkertilførsel til Byn fordi det er grundvandsspejlet der afgør okkerudfældningen. Nu er anken endelig efter næsten 3 år blevet afgjort i vores favør. Du kan læse afgørelsen her.

Minkfarm på Grønkærvej, en sag der ikke vil dø!

Der har nu været klaget over dispensationer til udvidelse af en minkfarm på Grønkærvej i 4 omgange og i alle tilfælde har klagerne fået medhold. Klagerne har været naboer men to gange har DN også klaget. Det hører med til billedet at ansøgeren ikke har overholdt frister for ibrugtagning af dispensationerne. Det er interessant at den seneste godkendelse var en politisk afgørelse, eftersom forvaltningen ikke mente at dokumentationen var i orden.

Her links til forskellige dokumenter i den næsten tragikomiske historie. 2014, 2016, 2019, klage 2019, Kommunens kommentarer til klage 2019, DNs kommentarer, Nævnets afgørelse 2020